JA, D’R BINT OK REGELS

DE WIESNEUZENKWIS in het kort

 

  • Aan DE WIESNEUZENKWIS neem je per team deel. Aanbevolen wordt om een team samen te stellen van 10 tot max. 15 personen. Ieder team heeft een teamcaptain. Alleen de teamcaptain kan het kwisboek ophalen.
  • DE WIESNEUZENKWIS wordt gehouden op 25 mei 2024 en begint met het afhalen van het kwisboek tussen 19.00 en 19.30 uur en eindigt met het inleveren van het kwisboek vóór 23.30 uur. Locatie voor het ophalen van het kwisboek is het MFC, Bosweg 14 te Klarenbeek.
  • De kosten voor deelname bedragen € 30,00 per team. Dit bedrag kan uitsluitend worden betaald door overmaking naar het rekeningnummer van de penningmeester (reglement artikel 3.2). Dit bedrag moet uiterlijk op 26 april 2024 zijn bijgeschreven.
  • De inschrijving sluit op 26 april 2024.
  • Houd er rekening mee dat de kwis een aantal ‘doe-vragen’ bevat en dat je voor de beantwoording van bepaalde vragen het dorp in moet.
  • Bij één vragen-categorie kan een JOKER worden ingezet. Alle goede antwoorden in die categorie tellen in dat geval dubbel.
  • De communicatie tussen de organisatie en de teamcaptain verloopt via e-mail of mobiele telefoon, inclusief SMS en WhatsApp. Zorg dat deze applicaties op de mobiele telefoon zijn geïnstalleerd.
  • De prijsuitreiking van DE WIESNEUZENKWIS is op 14 juni 2024, over de invulling van de prijsuitreiking ontvangen de teamcaptains op een later moment de informatie.
  •  

DE WIESNEUZENKWIS: Het reglement

1 Algemeen

1.1 DE WIESNEUZENKWIS is een spel waarbij – in teamverband – een vragenboek ingevuld dient te worden.
1.2 De organisatie van DE WIESNEUZENKWIS is in handen van “de Werkgroep Wiesneuzenkwis”, hierna te noemen “de organisatie”. Deze werkgroep organiseert DE WIESNEUZENKWIS onder de vlag van Stichting MFC De Pauw.
1.3 Daar waar naar ‘de website’ wordt verwezen, wordt www.dewiesneuzenkwis.nl bedoeld.
1.4 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en hun individuele teamleden, hierna te noemen “deelnemers”. Door deelname aan DE WIESNEUZENKWIS verplichten de deelnemers zich tot naleving van dit reglement.
1.5 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden.
1.6 Deelnemers aan DE WIESNEUZENKWIS dienen zich bij de beantwoording van de vragen te allen tijde te houden aan de wet en/of plaatselijke verordeningen en dienen de verkeersregels na te leven, de privacy en eigendommen van derden te respecteren en op generlei wijze de openbare orde te verstoren.
1.7 De organisatie is gerechtigd om deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname bij overtreding van het gestelde in 1.6.
1.8 Tijdens de kwisavond en de daaropvolgende prijsuitreiking van DE WIESNEUZENKWIS worden foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deelnemers aan DE WIESNEUZENKWIS en andere bezoekers stemmen er door hun deelname aan DE WIESNEUZENKWIS mee in dat deze opnames kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van DE WIESNEUZENKWIS.

2 Teams

2.1 Deelname aan DE WIESNEUZENKWIS gebeurt in teamverband. Er is een maximum gesteld van 15 personen binnen een team. De organisatie beveelt een teamgrootte van 10 tot 15 personen aan. De organisatie zal deze avond steekproefsgewijs controleren. Indien nodig kan de organisatie overgaan tot het uitdelen van strafpunten, zodat het voor iedereen leuk blijft.
2.2 Elk team wijst een van de teamleden aan als teamcaptain. De minimumleeftijd van een teamcaptain is 18 jaar. Ten behoeve van de communicatie met de organisatie dient de teamcaptain het inschrijfformulier correct in te vullen. 
2.3 Vanaf 12 jaar wordt een kind meegerekend als teamlid.
2.4 De organisatie heeft het recht om een teamnaam af te keuren indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is omdat deze ongewenst of ongepast is. Bij (nagenoeg) dezelfde teamnamen zal de organisatie dit melden aan het laatst aangemelde team, zodat zij alsnog een andere naam kunnen opgeven.

3 Inschrijven en inschrijfgeld

3.1 Deelname aan DE WIESNEUZENKWIS kan uitsluitend na tijdige inschrijving via de website en tijdige betaling van het inschrijfgeld.
3.2 Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 per team ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld dient te worden voldaan door overmaking op het volgende rekeningnummer: NL90RABO0348024347 T.n.v. MFC De Pauw, o.v.v. WIESNEUZENKWIS en teamnaam. Het inschrijfgeld dient uiterlijk op 26 april 2024 op voornoemd rekeningnummer te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling is de inschrijving niet geldig.
3.3 De inschrijving voor DE WIESNEUZENKWIS sluit op 26 april 2024.
3.4 De inschrijving is pas definitief als de teamcaptain per e-mail een bevestiging en een teamnummer heeft ontvangen van de organisatie. Deze e-mail wordt verstuurd na betaling.
3.5 Het inschrijfgeld kan uitsluitend worden gerestitueerd indien DE WIESNEUZENKWIS wegens onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd. Terugtrekking of het niet deelnemen door een team is geen reden voor restitutie van het inschrijfgeld.

4 Kwisboeken

4.1 Het kwisboek van DE WIESNEUZENKWIS dient op zaterdag 25 mei 2024 tussen 19.00 en 19.30 uur door de teamcaptain te worden opgehaald bij het MFC, Bosweg 14 te Klarenbeek. Ieder team ontvangt slechts één exemplaar van het kwisboek.
4.2 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het kwisboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. In bijzondere gevallen -dit is duidelijk aangegeven- dient het antwoordblad op locatie te worden ingeleverd bij een lid van de organisatie.
4.3 Het kwisboek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op goede paginavolgorde worden ingeleverd. Alleen het originele, ingevulde kwisboek mag worden ingeleverd.
4.4 Het kwisboek dient op zaterdag 25 mei 2024 om uiterlijk 23.30 uur te worden ingeleverd op de locatie die vermeld staat in het kwisboek
4.5 De organisatie is gerechtigd teams consequenties op te leggen indien zij hun kwisboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.

5 Joker, puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 Elk team kan bij één vragencategorie, op de daartoe aangegeven plek in het kwisboek, een JOKER inzetten. Alle goede antwoorden in die categorie tellen dan dubbel. Indien de joker bij meer dan één categorie wordt ingezet, zijn alle ingezette jokers ongeldig.
5.2 De gegeven antwoorden worden door de organisatie na DE WIESNEUZENKWIS op juistheid beoordeeld en voor elke goed beantwoorde vraag worden punten aan het team toegekend. Ook worden er aan elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die deel uitmaken van DE WIESNEUZENKWIS.
5.3 De door de organisatie vastgestelde uitslag is bindend. Alle deelnemers stemmen zowel individueel als in teamverband in met de door de organisatie vastgestelde antwoorden en de uitslag van DE WIESNEUZENKWIS. Uitslagen worden niet individueel besproken en ingeleverde kwisboeken kunnen worden teruggegeven aan het team. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5.4 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden op 14 juni 2024.

6 Ten slotte

6.1 De organisatie van DE WIESNEUZENKWIS noch de personen en organisaties die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie of totstandkoming van DE WIESNEUZENKWIS kunnen individueel noch gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of nadeel dat direct of indirect het gevolg is van deelname aan DE WIESNEUZENKWIS.
6.2 Deelname aan DE WIESNEUZENKWIS is geheel voor eigen risico.
6.3 In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.